Logo
 
  
 
Справочник

Главная страница...    Законы, постановления ...
 
Закон України

"Про товарну бiржу"

10 грудня 1991 року №1956-XII
iз змiнами i доповненнями, внесеними Законами України
  вiд 26 сiчня 1993 року №2932-XII,
  вiд 10 сiчня 2002 року №2921-III,
  вiд 7 лютого 2002 року №3047-III,
  вiд 15 травня 2003 року №762-IV

Цей Закон визначає правовi умови створення та дiяльностi товарних бiрж на територiї України.

Роздiл IЗАГАЛЬНI ПОЛОЖЕННЯ
 
Стаття 1. Правове становище товарної бiржi

Товарна бiржа є органiзацiєю, що об'єднує юридичних i фiзичних осiб, якi здiйснюють виробничу i комерцiйну дiяльнiсть, i має за мету надання послуг в укладеннi бiржових угод, виявлення товарних цiн, попиту i пропозицiй на товари, вивчення, упорядкування i полегшення товарообiгу i пов'язаних з ним торговельних операцiй.

Товарна бiржа дiє на основi самоврядування, господарської самостiйностi, є юридичною особою, має вiдокремлене майно, самостiйний баланс, власнi поточнi та вкладнi (депозитнi) рахунки в банках, печатку iз своїм найменуванням.

Товарна бiржа не займається комерцiйним посередництвом i не має на метi одержання прибутку.

Дiяльнiсть товарної бiржi здiйснюється вiдповiдно до цього Закону та чинного законодавства України, статуту бiржi, правил бiржової торгiвлi та бiржового арбiтражу.

Стаття 2. Основнi принципи дiяльностi товарної бiржi
Товарна бiржа здiйснює свою дiяльнiсть за принципами:
рiвноправностi учасникiв бiржових торгiв;
застосування вiльних (ринкових) цiн;
публiчного проведення бiржових торгiв.

Стаття 3. Права товарної бiржi
Товарна бiржа має право:
 
встановлювати вiдповiдно до цього Закону та чинного законодавства власнi правила бiржової торгiвлi та бiржового арбiтражу, якi є обов'язковими для всiх учасникiв торгiв;
створювати пiдроздiли бiржi та затверджувати положення про них;
розробляти з урахуванням державних стандартiв власнi стандарти i типовi контракти;
зупиняти на деякий час бiржову торгiвлю, якщо цiни бiржових угод протягом дня вiдхиляються бiльше нiж на визначений бiржовим комiтетом (радою бiржi) розмiр;
встановлювати вступнi та перiодичнi внески для членiв бiржi, плату за послуги, що надаються бiржею;
встановлювати iншi грошовi збори;
встановлювати i стягувати вiдповiдно до статуту бiржi плату за реєстрацiю угод на бiржi, штрафи та iншi санкцiї за порушення статуту бiржi та бiржових правил;
засновувати арбiтражнi комiсiї для вирiшення спорiв у торговельних угодах;
укладати мiжбiржовi угоди з iншими бiржами, мати своїх представникiв на них, у тому числi на бiржах, розташованих за межами України;
вносити в державнi органи пропозицiї з питань, що стосуються бiржової дiяльностi;
видавати бiржовi бюлетенi, довiдники та iншi iнформацiйнi i рекламнi видання;
здiйснювати iншi функцiї, передбаченi статутом бiржi.

Стаття 4. Обов'язки товарної бiржi
Товарна бiржа забезпечує:
створення умов для проведення бiржової торгiвлi;
регулювання бiржових операцiй;
регулювання цiн на пiдставi спiввiдношення попиту та пропозицiї на товари, що допускаються до обiгу на бiржi;
надання членам i вiдвiдувачам бiржi органiзацiйних та iнших послуг;
збiр, обробку i поширення iнформацiї, пов'язаної з кон'юнктурою ринку.

Роздiл IIСТВОРЕННЯ ТОВАРНОЇ БIРЖI, ПОРЯДОК ЇЇ РЕЄСТРАЦIЇ
 
Стаття 5. Загальнi умови створення товарної бiржi

Товарна бiржа створюється на засадах добровiльного об'єднання заiнтересованих юридичних i фiзичних осiб, яким це не заборонено чинним законодавством.

Засновниками i членами товарної бiржi не можуть бути органи державної влади та управлiння, а також державнi установи (органiзацiї), що перебувають на державному бюджетi.

Заснування товарної бiржi здiйснюється шляхом укладення засновниками угоди, яка визначає порядок та принципи її створення, склад засновникiв, їх обов'язки, розмiр i строки сплати пайових, вступних та перiодичних внескiв.

Кожний iз засновникiв сплачує пайовий внесок.

Стаття 6. Статут товарної бiржi

Товарна бiржа дiє на пiдставi статуту, який затверджується засновниками бiржi.

У статутi товарної бiржi визначається:

найменування та мiсцезнаходження бiржi;
склад засновникiв;
предмет i цiлi дiяльностi бiржi;
види фондiв, що утворюються бiржею, та їх розмiри;
органи управлiння бiржею, порядок їх утворення та компетенцiя, органiзацiйна структура бiржi;
порядок прийняття у члени бiржi та припинення членства;
права та обов'язки членiв бiржi та бiржi перед третiми особами, а також членiв бiржi перед бiржею та бiржi перед її членами;
порядок i умови застосування санкцiй;
майнова вiдповiдальнiсть членiв бiржi;
порядок припинення бiржi.

У статутi можуть передбачатися й iншi положення, що стосуються створення та дiяльностi товарної бiржi.

Стаття 7. Державна реєстрацiя товарної бiржi

Державна реєстрацiя товарної бiржi здiйснюється в порядку, встановленому для пiдприємств.

Роздiл IIIЧЛЕНСТВО У ТОВАРНIЙ БIРЖI
 
Стаття 8. Умови членства у товарнiй бiржi

Членами товарної бiржi є засновники, а також прийнятi до її складу згiдно iз статутом бiржi вiтчизнянi та iноземнi юридичнi i фiзичнi особи. Порядок прийняття у члени бiржi та вибуття iз складу її членiв визначається статутом товарної бiржi.

Вступний внесок члена бiржi має дорiвнювати вартостi "бiржового мiсця", що визначається виходячи з попиту та пропозицiї на "бiржове мiсце". Особа, яка сплатила пайовий або вступний внесок, набуває управнення власника щодо "бiржового мiсця" i може винаймати свої членськi права, а також продавати цi права за правилами, встановленими бiржовим комiтетом (радою бiржi).

Стаття 9. Права члена товарної бiржi
Член товарної бiржi має право сам або через свого представника:
здiйснювати бiржовi операцiї на бiржi та одержувати за це винагороду;
брати участь у вирiшеннi питань дiяльностi бiржi, обирати i бути обраним до її керiвних органiв;
здiйснювати всi управнення, що випливають iз сплати пайового або вступного внеску;
користуватися всiма послугами бiржi.

Стаття 10. Обов'язки члена бiржi
Член товарної бiржi зобов'язаний:
 
додержувати статуту бiржi, бiржових правил торгiвлi, рiшень загальних зборiв членiв бiржi та бiржового комiтету (ради бiржi);
провадити розрахунки за своїми угодами вiдповiдно до правил бiржової торгiвлi та своєчасно iнформувати бiржовий комiтет (раду бiржi) про змiни у своєму фiнансовому становищi, що можуть негативно вплинути на виконання його зобов'язань перед третiми особами та бiржею;
сплачувати членськi внески;
вести облiк здiйснюваних угод за формою, визначеною правилами бiржової торгiвлi;
подавати необхiдну iнформацiю контролюючим органам бiржi;
не розголошувати конфiденцiйнi вiдомостi та комерцiйну таємницю про дiяльнiсть бiржi.

Роздiл IVУПРАВЛIННЯ ТОВАРНОЮ БIРЖЕЮ
 
Стаття 11. Органи управлiння товарною бiржею

Вищим органом управлiння товарної бiржi є загальнi збори її членiв.

У перiод мiж загальними зборами членiв товарної бiржi управлiння нею здiйснює бiржовий комiтет (рада бiржi).

Контролюючим органом товарної бiржi є контрольна (ревiзiйна) комiсiя.

Бiржовий комiтет (рада бiржi) i контрольна (ревiзiйна) комiсiя обираються загальними зборами членiв товарної бiржi, компетенцiя та повноваження комiтету i комiсiї визначаються статутом товарної бiржi.

Стаття 12. Органiзацiйна структура товарної бiржi

Для управлiння товарною бiржею та забезпечення її функцiй на бiржi створюються виконавча дирекцiя та спецiальнi пiдроздiли: розрахункова палата, бiржовий арбiтраж, котирувальна комiсiя та iншi пiдроздiли i допомiжнi служби, необхiднi для її дiяльностi.

Пiдроздiли бiржi дiють на основi положень, що затверджуються загальними зборами членiв товарної бiржi або уповноваженим ними органом.

З працiвниками бiржi, якi працюють за наймом, за згодою сторiн можуть укладатися трудовi контракти.

Роздiл VМАЙНО ТОВАРНОЇ БIРЖI ТА ГАРАНТIЇ ЇЇ МАЙНОВИХ ПРАВ
 
Стаття 13. Майно товарної бiржi

Майно товарної бiржi складається з фондiв, що утворюються бiржею, вартiсть яких вiдбивається на балансi бiржi. Бiржi також належить iнше майно, набуте на пiдставах, не заборонених законом.

Майно товарної бiржi формується за рахунок:

пайових, вступних та перiодичних внескiв;
надходжень вiд бiржових операцiй та надання послуг пiдроздiлами бiржi;
штрафiв за порушення статуту товарної бiржi та правил бiржової торгiвлi;
iнших грошових надходжень, що не суперечать чинному законодавству.

Майно бiржi належить їй на правi власностi.

Порядок використання майна товарної бiржi визначається загальними зборами її членiв.

Стаття 14. Гарантiї майнових прав товарної бiржi

Держава гарантує захист майнових прав товарної бiржi. Вилучення майна бiржi не допускається, крiм випадкiв, передбачених законом.

Збитки, завданi товарнiй бiржi внаслiдок порушення її майнових прав, незаконного втручання в дiяльнiсть, вiдшкодовуються у встановленому порядку.

Роздiл VIБIРЖОВI ОПЕРАЦIЇ ТА ПРАВИЛА БIРЖОВОЇ ТОРГIВЛI
 
Стаття 15. Бiржовi операцiї

Бiржовою операцiєю визнається угода, що вiдповiдає сукупностi зазначених нижче умов:

а) якщо вона являє собою купiвлю-продаж, поставку та обмiн товарiв, допущених до обiгу на товарнiй бiржi;
б) якщо її учасниками є члени бiржi;
в) якщо вона подана до реєстрацiї та зареєстрована на бiржi не пiзнiше наступного за здiйсненням угоди дня.

Угоди, зареєстрованi на бiржi, не пiдлягають нотарiальному посвiдченню.

Змiст бiржової угоди (за винятком найменування товару, кiлькостi, цiни, мiсця i строку виконання) не пiдлягає розголошенню. Цю iнформацiю може бути надано тiльки на письмову вимогу судам, органам прокуратури, служби безпеки, внутрiшнiх справ та аудиторським органiзацiям у випадках, передбачених законодавством України.

Угода вважається укладеною з моменту її реєстрацiї на бiржi.

Бiржовi операцiї дозволяється здiйснювати тiльки членам бiржi або брокерам.

Стаття 16. Бiржовi брокери

Брокери є фiзичними особами, зареєстрованими на бiржi вiдповiдно до її статуту, обов'язки яких полягають у виконаннi доручень членiв бiржi, яких вони представляють, щодо здiйснення бiржових операцiй шляхом пiдшукування контрактiв i поданнi здiйснюваних ними операцiй для реєстрацiї на бiржi.

Кiлькiсть брокерiв кожної товарної бiржi визначається бiржовим комiтетом (радою бiржi).

Брокери вправi пересвiдчитися в наявностi та якостi запропонованого товару, а також у платоспроможностi покупця, пропонувати альтернативнi умови контрактiв та здiйснювати будь-якi iншi дiї, що не суперечать iнтересам клiєнтiв.

Брокерам забороняється розголошувати комерцiйнi таємницi щодо здiйснюваних за їх участю бiржових операцiй клiєнтiв, одночасно обслуговувати двох або бiльше клiєнтiв, iнтереси яких суперечать.

Стаття 17. Правила бiржової торгiвлi

Правила бiржової торгiвлi розробляються вiдповiдно до чинного законодавства i є основним документом, що регламентує порядок здiйснення бiржових операцiй, ведення бiржової торгiвлi та розв'язання спорiв з цих питань.

Правила бiржової торгiвлi затверджуються загальними зборами членiв товарної бiржi або органом, ними уповноваженим.

У правилах бiржової торгiвлi визначається:

строк та мiсце проведення бiржових операцiй;
склад учасникiв бiржових торгiв i сукупнiсть вимог, що ставляться до них;
порядок здiйснення та реєстрацiї бiржових операцiй;
порядок визначення та розмiр плати за користування послугами бiржi;
вiдповiдальнiсть учасникiв та працiвникiв бiржi за невиконання або неналежне виконання правил бiржової торгiвлi;
iншi положення, встановленi органами управлiння бiржi.

На товарнiй бiржi забороняються:

купiвля-продаж товарiв (контрактiв) однiєю особою безпосередньо або через пiдставних осiб з метою впливу на динамiку цiн;
будь-якi погодженi дiї учасникiв бiржової торгiвлi, якi мають своєю метою або можуть призвести до змiни чи фiксацiї поточних бiржових цiн;
поширення неправдивих вiдомостей, що можуть призвести до штучної змiни кон'юнктури.

Роздiл VIIЗАКЛЮЧНI ПОЛОЖЕННЯ
 
Стаття 18. Оподаткування товарної бiржi та її членiв

Оподаткування товарної бiржi та її членiв провадиться у порядку, встановленому законодавством України.

Стаття 19. Облiк i звiтнiсть

Товарна бiржа веде первинний та бухгалтерський облiк результатiв своєї роботи, складає статистичну iнформацiю та адмiнiстративнi данi.

Порядок ведення бухгалтерського облiку i подання статистичної iнформацiї та адмiнiстративних даних визначається законодавством.

Стаття 20. Порядок розгляду спорiв

Спори, що виникають по бiржових угодах, вирiшуються у порядку, встановленому законодавством України, статутом товарної бiржi та бiржовими правилами.

Стаття 21. Припинення товарної бiржi

Припинення товарної бiржi вiдбувається за рiшенням загальних зборiв членiв бiржi, а також за рiшенням суду або iнших уповноважених на це державних органiв у випадках, передбачених законодавством України.

 

Президент України

Л. КРАВЧУК


Главная страница...
 

© Универсальная биржа "Украина", Харьков