Logo
 
  
 
Справочник

Главная страница...    Законы, постановления ...
 
ПОРЯДОК
проведення цiльових аукцiонiв з продажу активiв платника податкiв, якi перебувають у податковiй заставi

ЗАТВЕРДЖЕНО
наказом Державної податкової адмiнiстрацiї України
вiд 26 червня 2002 р. № 294

Зареєстровано
в Мiнiстерствi юстицiї України
27 червня 2002 р. за № 545/6833

1.Загальнi положення
 
1.1.

Цей Порядок, розроблений на пiдставi норм Законiв України "Про порядок погашення зобов'язань платникiв податкiв перед бюджетами та державними цiльовими фондами", "Про товарну бiржу", постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 15.04.2002 № 538 "Про затвердження Порядку стягнення коштiв та продажу iнших активiв платника податкiв, якi перебувають у податковiй заставi", визначає порядок продажу активiв, якi перебувають у податковiй заставi, на цiльовому аукцiонi в рахунок погашення податкового боргу платника податкiв.

1.2.

Дiя цього Порядку поширюється на активи, якi перебувають у податковiй заставi та на якi податковi органи мають право звертати стягнення у позасудовому порядку, за винятком:

товарiв, якi можуть бути згрупованi та стандартизованi;

продовольчих товарiв, що швидко псуються, а також iнших товарiв, обсяги яких не є достатнiми для органiзацiї публiчних торгiв;

цiнних паперiв;

цiлiсних майнових комплексiв пiдприємств, установ та органiзацiй, активи яких перебувають у державнiй або комунальнiй власностi.

1.3.

Заходи, пов'язанi з видiленням та продажем активiв на цiльовому аукцiонi, здiйснюються пiсля прийняття керiвником або заступником керiвника податкового органу, за мiсцем реєстрацiї платника податкiв, письмового рiшення про стягнення коштiв та продажу iнших активiв платника податкiв у рахунок погашення його податкового боргу.

1.4.

Якщо в перелiку активiв платника податкiв є товари, якi перебувають у податковiй заставi i пiдлягають продажу на цiльовому аукцiонi, щодо яких законодавчими або нормативними актами Кабiнету Мiнiстрiв України встановленi регульованi державою або мiнiмальнi цiни на реалiзацiю, початкова цiна реалiзацiї таких товарiв не може бути нижчою вiд установленої вказаними актами.

2.Продаж активiв на цiльовому аукцiонi
 
2.1.

Товари, якi не можуть бути згрупованi та стандартизованi, об'єкти рухомого чи нерухомого майна, а також цiлiснi майновi комплекси пiдприємств продаються на цiльових аукцiонах (далi - аукцiон).

2.2.

Органiзатором таких аукцiонiв виступають уповноваженi бiржi, визначенi центральним податковим органом на конкурсних засадах. Для цього податковий орган укладає з бiржею вiдповiдний договiр.

3.Пiдготовка до проведення аукцiону
 
3.1.

Аукцiон з продажу активiв платника податкiв, якi перебувають у податковiй заставi, здiйснюється на пiдставi заявки (у довiльнiй формi) податкового органу. До заявки обов'язково додається завiрена копiя акта опису таких активiв.

3.2.

Активи, якi пiдлягають продажу на аукцiонi, виставляються на торги за початковою цiною, що визначається суб'єктами оцiнної дiяльностi, якi отримали сертифiкат Фонду державного майна України. Незалежна оцiнка вартостi активiв проводиться у порядку, визначеному Законом України "Про оцiнку майна, майнових прав та професiйну оцiночну дiяльнiсть в Українi".

Платник податкiв, активи якого виставляються для продажу на аукцiонi, має право самостiйно залучити для незалежної оцiнки своїх активiв суб'єкта оцiнної дiяльностi, з дотриманням зазначених вище умов.

3.3.

Для органiзацiї та проведення аукцiонiв на вповноваженiй бiржi створюється аукцiонний комiтет.

Кiлькiсний i персональний склад аукцiонного комiтету визначається уповноваженою бiржею самостiйно. До складу аукцiонного комiтету обов'язково входить представник податкового органу.

Аукцiонний комiтет установлює шкалу кроку збiльшення або зменшення цiни з урахуванням попиту та пропозицiй.

3.4.

Органiзатор аукцiону не пiзнiше нiж за 10 днiв до дня проведення аукцiону оприлюднює в засобах масової iнформацiї та на власнiй WEB-сторiнцi повiдомлення (оголошення), яке повинно мiстити таку iнформацiю:

назву активу, що пропонується до продажу, його мiсцезнаходження;

вiдомостi про активи (технiчнi характеристики, рiк випуску, вiдновну вартiсть тощо);

початкову цiну продажу активу;

суму коштiв, що вносяться учасником перед початком аукцiону (гарантiйний внесок), назву банку, його мiсцезнаходження, номер рахунку, вiдкритого для їх унесення;

кiнцевий термiн прийняття заявок учасникiв аукцiону на покупку активiв;

час та мiсце ознайомлення з активами;

час та мiсце проведення аукцiону;

мiсцезнаходження, номер телефону аукцiонного комiтету.

Якщо продажу пiдлягає цiлiсний майновий комплекс пiдприємства (або його частина), то в iнформацiї додатково зазначаються:

обсяг та основна номенклатура продукцiї (робiт, послуг) пiдприємства, у тому числi для продажу на експорт;

кiлькiсть та склад робочих мiсць;

баланс активiв i пасивiв;

рентабельнiсть виробництва за останнi три роки (для конкретного цiлiсного майнового комплексу пiдприємства);

вiдомостi про будiвлi (споруди, примiщення) та земельну дiлянку, на якiй розташовано цiлiсний майновий комплекс пiдприємства, його структурний пiдроздiл.

3.5.

Бажаючi взяти участь в аукцiонi подають органiзатору аукцiону заяву в письмовiй формi.

3.6.

Органiзатор аукцiону приймає та реєструє заяви вiд учасникiв про придбання (купiвлю) активiв iз забезпеченням режиму конфiденцiйностi зберiгання iнформацiї щодо учасникiв.

3.7.

Фiзична або юридична особа, що виявила бажання зареєструватись як учасник аукцiону, сплачує на вказаний в повiдомленнi про проведення аукцiону рахунок реєстрацiйний внесок, розмiр якого встановлюється органiзатором аукцiону, а також уносить гарантiйний внесок у розмiрi 10 вiдсоткiв вiд початкової цiни лота.

3.8.

Учасник аукцiону разом iз заявою подає органiзатору аукцiону:

документ, що посвiдчує фiзичну особу або представника юридичної особи, їх повноваження;

документ про сплату реєстрацiйного внеску;

документ про внесення гарантiйного внеску.

3.9.

Вiдомостi про учасникiв аукцiону вносяться до книги реєстрацiї (додаток до цього Порядку) та повиннi мiстити:

порядковий номер (вiдповiдно до реєстрацiї);

номер лота, який учасник має бажання придбати;

для юридичних осiб - резидентiв України - їх найменування, мiсцезнаходження та iдентифiкацiйний код в Єдиному державному реєстрi пiдприємств та органiзацiй України (далi - код за ЄДРПОУ); для юридичних осiб - нерезидентiв - їх найменування, мiсцезнаходження та країну, де зареєстрована особа;

для фiзичних осiб, громадян України - прiзвище, iм'я, по батьковi, мiсце проживання та iдентифiкацiйний номер у Державному реєстрi фiзичних осiб платникiв податку; для iноземцiв - прiзвище, iм'я, по батьковi (у разi наявностi такого), мiсце проживання за межами України.

3.10.

При реєстрацiї учасники аукцiону отримують картки з аукцiонними номерами (вiдповiдно до реєстрацiї), за якими вони беруть участь в аукцiонi, iз зазначенням на зворотному боцi правил проведення аукцiону та вiдповiдальностi за їх порушення.

3.11.

Прийняття заяв про участь в аукцiонi закiнчується за один день до початку його проведення. Граничний термiн прийняття заяв може бути змiнений рiшенням аукцiонного комiтету.

3.12.

Зареєстрований учасник може вiдкликати свою заяву, письмово повiдомивши про це органiзатора аукцiону не пiзнiше нiж за один робочий день до початку аукцiону. У такому разi гарантiйний внесок повертається учаснику протягом п'яти банкiвських днiв з моменту отримання заяви про вiдмову в участi аукцiону за вирахуванням платежiв за банкiвськi перекази.

3.13.

Учасникам аукцiону, якi не були визнанi переможцями, гарантiйний внесок повертається протягом п'яти банкiвських днiв з моменту пiдписання протоколу про проведення аукцiону за вирахуванням платежiв за банкiвськi перекази.

3.14.

Учасникам аукцiону надається право ознайомитися з активами, що пiдлягають продажу за їх мiсцезнаходженням.

4. Порядок проведення аукцiону
 
4.1.

У день проведення аукцiону здiйснюється реєстрацiя учасникiв аукцiону та запрошених осiб. Кожний учасник зобов'язаний пред'явити паспорт, квиток учасника аукцiону, який одночасно є табличкою з аукцiонним номером покупця i має бути обов'язково повернений пiсля закiнчення торгiв. Запрошенi особи зобов'язанi пред'явити вхiднi гостьовi квитки. Реєстрацiя розпочинається за пiвтори години i закiнчується за 30 хвилин до початку аукцiону. Незареєстрованi особи до торгiв не допускаються.

4.2.

Аукцiон проводить лiцитатор (ведучий), якого призначає (залучає) органiзатор аукцiону.

4.3.

Аукцiон починається з оголошення лiцитатором правил проведення аукцiону, кроку аукцiону, правил поведiнки на аукцiонi, санкцiй, що застосовуються до присутнiх на аукцiонi за порушення цих правил, iнформацiї про активи, що виставляються для продажу, порядку органiзацiї торгiв за кожним лотом, а також iншої iнформацiї, необхiдної для проведення аукцiону.

4.4.

Стосовно кожного винесеного на торги лота лiцитатор оголошує назву, коротку характеристику та початкову цiну. Продаж конкретного лота починається з удару аукцiонного молотка (гонга).

4.5.

Кожен з покупцiв може сповiстити про готовнiсть купити лот двома рiвноцiнними способами: пiдняти табличку з аукцiонним номером, що повернутий до лiцитатора, який засвiдчує прийнятнiсть запропонованої цiни (пропозицiя цiни без голосу), або без додаткових оголошень пiдняти табличку й одночасно оголосити свою пропозицiю стосовно цiни лота, яка мусить бути бiльшою за цiну, названу лiцитатором, не менше нiж на крок аукцiону i обов'язково кратною цьому кроку (пропозицiя цiни з голосу).

4.6.

У процесi торгiв лiцитатор має право збiльшувати або зменшувати початкову цiну тiльки в порядку, визначеному шкалою розрахунку кроку аукцiону.

4.7.

Якщо протягом трьох хвилин пiсля триразового повторення останньої цiни не буде запропоновано вищої цiни, то лiцитатор одночасно з ударом молотка оголошує про продаж лота, називає продажну цiну й номер переможця, пiд яким вiн зареєстрований як учасник аукцiону.

4.8.

Якщо протягом трьох хвилин пiсля оголошення початкової цiни продажу учасники не висловлюють бажання придбати актив за цiєю цiною, лiцитатор має право поступово знижувати цiну продажу лота не бiльше нiж на 10 вiдсоткiв кроку кожного разу. При цьому остаточна цiна продажу не може бути нижче вiд 50 вiдсоткiв початкової цiни.

4.9.

Якщо пiсля зниження цiни виявили бажання придбати лот одночасно два чи бiльше покупцiв, то лiцитатор розпочинає збiльшення цiни лота на 1 вiдсоток кроку аж до його продажу.

4.10.

Лiцитатор має право в будь-який момент без пояснень, але до оголошення про продаж лоту, зняти його з торгiв.

За згодою представника продавця лiцитатор може виставити такий лот ще раз у той самий аукцiонний день.

4.11.

Пiсля закiнчення торгiв за кожним лотом лiцитатор оголошує про його продаж, називає цiну продажу, аукцiонний номер переможця i викликає переможця для пiдписання протоколу, який фiксує наслiдки аукцiону.

4.12.

Пiсля закiнчення торгiв за кожним лотом лiцитатор має право оголосити перерву, але не бiльше нiж на 5 хвилин.

5. Порядок оформлення аукцiонних документiв та проведення розрахункiв
 
5.1.

У процесi аукцiону ведеться протокол, до якого заносяться:

початкова й остаточна цiна продажу лота;

пропозицiї учасникiв аукцiону, номери яких називає лiцитатор;

результати аукцiону;

вiдомостi про переможця - учасника, який у ходi аукцiону запропонував найвищу цiну.

5.2.

Протокол складається у чотирьох примiрниках (по одному примiрнику для продавця, покупця, органiзатора аукцiону та власника активiв), пiдписується лiцитатором та покупцем або його представником i погоджується керiвником податкового органу.

Органiзатор аукцiону затверджує протокол у день проведення аукцiону.

5.3.

Покупець, який вiдмовився вiд пiдписання протоколу, позбавляється права на подальшу участь в аукцiонi. У цьому разi за даним лотом торги вiдновлюються лише при наявностi не менше двох учасникiв.

5.4.

Затверджений протокол є пiдставою для укладення протягом 3 днiв договору купiвлi-продажу. Якщо покупець вiдмовився вiд пiдписання договору купiвлi-продажу, вважається, що аукцiон з продажу цього активу не вiдбувся.

5.5.

Покупець зобов'язаний внести зазначенi в протоколi платежi протягом термiну, обумовленого договором купiвлi-продажу. Гарантiйний внесок, унесений покупцем для участi в аукцiонi, зараховується покупцевi в рахунок продажної цiни активiв.

5.6.

Передача активiв покупцевi здiйснюється тiльки пiсля повної сплати ним грошових коштiв.

Начальник Головного управлiння стягнення податкової заборгованостi
I. М. Рiжок

Додаток 
Зразок
Книга реєстрацiї заяв учасникiв цiльових аукцiонiв
Дата проведення аукцiону Дата реєстрацiї заяви Реєстрацiйний номер заяви Номер лота, який бажає придбати учасник Для юридичних осiб: найменування, мiсцезнаходження, код ЄДРПОУ, країна реєстрацiї особи

Для фiзичних осiб: прiзвище, iм'я, по батьковi, мiсце проживання, iдентифiкацiйний номер (для учасникiв аукцiону)
Вiдмiтка про реєстрацiю учасникiв аукцiону в день його проведення

Главная страница...
 

© Универсальная биржа "Украина", Харьков