Logo
 
  
 
Справочник

Главная страница...    Законы, постановления ...
 
Положення
про проведення конкурсу з визначення уповноважених товарних та фондових бiрж з продажу майна та цiнних паперiв (активiв), якi перебувають в податковiй заставi, в рахунок погашення податкового боргу

Додаток 1 до наказу ДПА України
вiд 25 грудня 2001 р. №517

1. 
Конкурс для визначення товарних та фондових бiрж, яким органи державної податкової служби мають право доручати реалiзацiю майна та цiнних паперiв (далi - активiв), що реалiзуються в рахунок погашення податкового боргу (далi - конкурсу), запроваджується з метою забезпечення найкращої цiнової пропозицiї при визначеннi цiни на вищезгаданi активи.

2. 
Засiдання конкурсної комiсiї проводиться в мiру надходження заявок до ДПА України (за адресою: м. Київ, Львiвська площа, 8, к. 1409), але не частiше 2-х разiв на мiсяць.

3. 
Участь у конкурсi мають право брати товарнi та фондовi бiржi, створенi вiдповiдно до законiв України "Про товарну бiржу", "Про цiннi папери i фондову бiржу" та якi вiдповiдають наведеним нижче умовам:

3.1.
наявнiсть операцiйної зали площею не менше 100 м2, що пiдтверджується копiєю документа про власнiсть або копiєю угоди про оренду примiщення;

3.2.
статутний фонд бiржi не може бути меншим, нiж сума, еквiвалентна 10 тисячам євро, яка перераховується у гривнi за курсом Нацiонального банку України, що дiяв на день фактичної сплати внескiв до статутного фонду (пiдтверджується балансом пiдприємства на останню дату та копiями установчих документiв);

3.3.
наявнiсть у власностi вiдповiдних технiчних засобiв:
електронного табло,
не менше 5 мiських телефонних номерiв,
не менше 5 комп'ютерiв,
факсу,
електронно-модемного зв'язку,
електронної адреси в мережi Iнтернет (пiдтверджується довiдкою юридичної особи або провайдера);

3.4.
наявнiсть пiдготовлених фахiвцiв, у т. ч. не менше двох експертiв-оцiнювачiв зi стажем роботи не менше 1 року та двох експертiв-консультантiв з питань приватизацiї та продажу держмайна (пiдтверджується копiями квалiфiкацiйних сертифiкатiв, виданих Фондом державного майна України);

3.5.
наявнiсть угоди з Фондом держмайна України на продаж держмайна та угоди на право проведення експертної оцiнки держмайна (пiдтверджується копiями вiдповiдних угод з Фондом держмайна України);

3.6.
наявнiсть Договору про iнформацiйне забезпечення торгiв з пiдприємством "Розрахунковий борговий центр" (м. Київ);

3.7.
наявнiсть спецiалiстiв, якi мають досвiд роботи з майном, що перебуває в податковiй заставi, не менше 2 рокiв (пiдтверджується довiдкою юридичної особи).

4. 
Для участi у конкурсi бiржi надсилають заявку у довiльнiй формi та пакет необхiдних документiв за адресою: м. Київ, Львiвська площа, 8, к. 1409.

5. 
Пiсля перевiрки достовiрностi поданих документiв працiвниками пiдроздiлiв оперативного забезпечення стягнення податкової заборгованостi матерiали будуть допущенi до участi у конкурсi на визначення уповноважених бiрж.


Главная страница...
 

© Универсальная биржа "Украина", Харьков