Logo
 
  
 
Справочник

Главная страница...    Законы, постановления ...
 
ПОСТАНОВА
Про заходи щодо розвитку ринку сiльськогосподарської продукцiї в Українi

вiд 26 вересня 1995 р. № 768,
iз змiнами i доповненнями, внесеними постановами Кабiнету Мiнiстрiв України
вiд 3 квiтня 1996 року № 396, вiд 2 червня 2000 року № 884

З метою створення ринкового механiзму фiнансування мiжсезонних потреб сiльськогосподарських товаровиробникiв, встановлення цiнового паритету мiж продукцiєю сiльського господарства та iнших галузей народного господарства Кабiнет Мiнiстрiв України ПОСТАНОВЛЯЄ:

1. 

На перiод до органiзацiї державного органу регулювання ринку сiльськогосподарської продукцiї дозволити Мiнiстерству сiльського господарства i продовольства створити державний iнтервенцiйний продовольчий фонд за рахунок бюджетних коштiв, передбачених для формування державних продовольчих ресурсiв.

Мiнiстерству фiнансiв, Мiнiстерству економiки та Мiнiстерству сiльського господарства i продовольства розробити в десятиденний термiн порядок проведення продовольчих iнтервенцiй для використання отриманих вiд них коштiв i ресурсiв.

2. 

Установити, що:

формування зернових ресурсiв для державних потреб у межах затверджених обсягiв державного контракту на вiдповiдний бюджетний рiк здiйснюється Мiнiстерством сiльського господарства i продовольства шляхом їх закупiвлi на спотових i форвардних умовах на Українськiй аграрнiй бiржi та iнших аграрних бiржах;

продаж державних продовольчих ресурсiв, у тому числi з державного iнтервенцiйного продовольчого фонду, може здiйснюватися Мiнiстерством сiльського господарства i продовольства на спотових умовах на Українськiй аграрнiй бiржi та iнших аграрних бiржах або на позабiржовому ринку за цiнами, не нижчими вiд тих, що склалися на Українськiй аграрнiй бiржi на день укладення угод;

товаровиробники або їх представники допускаються до торгiв на аграрнiй бiржi за умови подання бiржовому маклеру довiдки про виконання проавансованої частини державного контракту, засвiдченої фiнансовим вiддiлом районної державної адмiнiстрацiї за мiсцем знаходження товаровиробника. Зазначена довiдка подається протягом термiну, визначеного Мiнiстерством сiльського господарства i продовольства.

Мiнiстерству сiльського господарства i продовольства разом з Мiнiстерством зовнiшнiх економiчних зв'язкiв i торгiвлi в десятиденний термiн визначити перелiк аграрних бiрж, на якi поширюється дiя цього пункту, та визначити порядок облiку продукцiї, проданої на бiржових торгах на зазначених умовах.

3.(втратив чиннiсть)
 
4. 

Мiнiстерству сiльського господарства i продовольства, Державному комiтетовi по харчовiй промисловостi разом з Українською аграрною бiржею визначити у двотижневий термiн перелiк складiв та баз, придатних для накопичення i зберiгання сiльськогосподарської продукцiї, з метою проведення бiржових торгiв, а також провести їх сертифiкацiю i визначити порядок використання.

5. 

Для посилення контролю за виконанням бiржових угод рекомендувати Нацiональному банковi надати Українськiй аграрнiй бiржi допомогу у створеннi розрахункового центру бiржi.

6. 

Мiнiстерству сiльського господарства i продовольства у тижневий термiн передати Українськiй аграрнiй бiржi в довготермiнову оренду актовий зал та примiщення корисною площею 112 кв.метрiв в будинку по вул. Саксаганського, 1.

7. 

Мiнiстерству транспорту у першочерговому порядку забезпечувати надання рухомого складу покупцям, якi придбали продукцiю на торгах аграрних бiрж, i послуг, пов'язаних з її обробкою у рiчкових та морських портах.

8. 

Визнати такою, що втратила чиннiсть, постанову Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 24 березня 1995 р. № 217 "Про гарантування виконання угод, укладених на аукцiонах сiльськогосподарської продукцiї", крiм пунктiв 3 i 5 стосовно заключних оборотiв з реалiзацiї угод, укладених на аукцiонах торгiвлi сiльськогосподарською продукцiєю Мiнiстерства сiльського господарства i продовольства.

9. 

Контроль за виконанням цiєї постанови покласти на Вiце-прем'єр-мiнiстра України Саблука П. Т.


Главная страница...
 

© Универсальная биржа "Украина", Харьков