Logo
 
  
 
Справочник

Главная страница...    Законы, постановления ...
 
ТИПОВI ПРАВИЛА
БIРЖОВОЇ ТОРГIВЛI СIЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОЮ ПРОДУКЦIЄЮ

ЗАТВЕРДЖЕНО
наказом Мiнiстерства сiльського господарства i продовольства України,
Мiнiстерства економiки України, Мiнiстерства фiнансiв України
вiд 3 квiтня 1996 р. № 103/44/62

Зареєстровано
в Мiнiстерствi юстицiї України 16 квiтня 1996 р. за № 184/1209

I.ЗАГАЛЬНI ПОЛОЖЕННЯ
 
1.1.

Правила є основним документом, що регулює порядок здiйснення бiржових операцiй стосовно торгiв сiльськогосподарської продукцiї, встановлює правила поведiнки учасникiв торгiв, посадових осiб i працiвникiв бiрж, визначає змiст бiржових угод та встановлює гарантiї їх виконання.

1.2.

Правила є обов'язковими для всiх бiрж, створених згiдно iз Законом України "Про товарну бiржу", та зареєстрованих вiдповiдно до статтi 8 Закону України "Про пiдприємництво", на якi поширюється дiя постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 26.09.95 № 768 "Про заходи щодо розвитку ринку сiльськогосподарської продукцiї в Українi".

1.3.

Бiржi можуть затверджувати свої правила лише тодi, якщо вони не протирiчать цим Правилам.

1.4.

Правила розробленi на пiдставi Закону "Про товарну бiржу", iнших законодавчих актiв України.

II.БIРЖОВI ПОСЕРЕДНИКИ
 
2.1.

Бiржова торгiвля здiйснюється шляхом проведення бiржових операцiй членом бiржi:

- за замовленням клiєнта, вiд свого iменi та за власний рахунок або вiд свого iменi та за рахунок клiєнта (брокерська дiяльнiсть);

- вiд свого iменi та за власний рахунок для власних потреб чи з метою подальшого перепродажу (брокерська дiяльнiсть).

Член бiржi, статутом якого не передбачена посередницька дiяльнiсть, має право займатися виключно брокерською дiяльнiстю з реальним товаром.

2.2.

Оплата клiєнтами послуг членiв бiржi за виконання замовлень з купiвлi-продажу сiльськогосподарської продукцiї на бiржi проводиться у виглядi комiсiйної винагороди, розмiр якої може регулюватися Правилами бiржової торгiвлi. Iншi послуги, якi надають посередники, оплачуються за згодою обох сторiн вiдповiдно до чинного законодавства України.

2.3.

Член бiржi зобов'язаний не пiзнiше одного дня пiсля виконання (невиконання у встановленi строки) замовлення повiдомити про це свого клiєнта погодженими засобами зв'язку, якщо iнше не передбачено договором з клiєнтом.

2.4.

Обслуговування клiєнтiв членом бiржi проводиться згiдно з укладеним мiж ними договором, в якому визначаються права, обов'язки та вiдповiдальнiсть сторiн.

Зазначений договiр обов'язково включає положення щодо права, зобов'язання та вiдповiдальностi сторiн, митному оформленню продукцiї в разi, якщо ця продукцiя буде куплена особою - нерезидентом України. За умови наявностi цих положень право на декларування може набувати бiржовий посередник (член бiржi).

III.УЧАСНИКИ БIРЖОВИХ ТОРГIВ
 
3.1.

Учасниками бiржової торгiвлi можуть бути тiльки члени бiржi.

Членство на бiржi регламентується установчими документами, цими Правилами та iншими документами, затвердженими бiржовим комiтетом.

3.2.

Учасники бiржових торгiв:

а) брокери - фiзичнi особи, зареєстрованi на бiржi вiдповiдно до її статуту, обов'язки яких полягають у виконаннi доручень членiв бiржi, яких вони представляють, щодо здiйснення бiржових операцiй шляхом пiдшукування контрактiв i поданнi здiйснюваних ними операцiй для реєстрацiй на бiржi.

Кiлькiсть брокерiв кожної аграрної бiржi визначається бiржовим комiтетом (радою бiржi).

Брокери вправi пересвiдчитися в наявностi та якостi запропонованого товару, а також у платоспроможностi покупця, пропонувати альтернативнi умови контрактiв та здiйснювати будь-якi iншi дiї, що не суперечать iнтересам клiєнтiв.

Брокерам забороняється розголошувати комерцiйнi таємницi щодо здiйснюваних за їх участю бiржових операцiй клiєнтiв, одночасно обслуговувати двох або бiльше клiєнтiв, iнтереси яких суперечать один одному.

б) бiржовi маклери - працiвники бiржi, якi ведуть торги, фiксують усну згоду брокерiв на укладення угоди на певних умовах та мають право призупиняти торги не бiльше нiж на десять хвилин.

3.3.

Особи, що забезпечують проведення бiржових торгiв працiвники бiржi за своїми функцiональними обов'язками.

3.4.

Порядок допуску в торговий зал бiржi вiдвiдувачiв та представникiв засобiв масової iнформацiї визначається бiржею. Вiдвiдувачам заборонено прямо чи безпосередньо втручатися в хiд бiржових торгiв. Маклер має право при необхiдностi прийняти рiшення про випровадження вiдвiдувачiв iз залу пiд час торгiв.

IV.ТОВАРИ, ЩО ДОПУСКАЮТЬСЯ ДО ТОРГIВ
 
4.1.

До бiржових торгiв допускається сiльськогосподарська продукцiя визначеного перелiку (затверджується бiржею) стандартної якостi, що є реальним товаром, а також стандартнi контракти на цю продукцiю, що допущенi бiржею у встановленому порядку до торгiв.

4.2.

За рiшенням бiржового комiтету до торгiв може бути допущена також продукцiя, що забезпечує виробництво сiльгосппродукцiї, кiлькiсть якої не повинна перевищувати 40 вiдсоткiв вiд загального обсягу товару.

4.3.

Стандарти щодо мiнiмальної кiлькостi сiльськогосподарської продукцiї, яка виставляється на торги, затверджуються бiржовим комiтетом.

V.ПОРЯДОК ФОРМУВАННЯ БIРЖОВИХ ЦIН ТА ЇХ ОПРИЛЮДНЕННЯ
 
5.1.

Цiни на бiржi формуються вiльно. Їх рiвень визначається на кожен вид сiльськогосподарської продукцiї спiввiдношенням попиту та пропозицiї на даний момент бiржових торгiв.

5.2.

На бiржi використовуються такi поняття цiн: цiни продавця (пропозицiї), цiни покупця (попиту), цiни бiржових угод, котирувальнi цiни.

5.3.

Цiною продавця на бiржовий товар визнається цiна, що вказана учасником бiржових торгiв у заявцi на продаж, а також названа ним пiд час торгiв з метою стимуляцiї продажу.

5.4.

Пiд цiною покупця розумiють цiни, що вказанi покупцем в заявках по купiвлi, а також тi, якi називаються ним безпосередньо пiд час торгiв при обговореннi пропозицiї продавця.

5.5.

Цiною бiржової угоди є остання з тих, якi названi покупцем (продавцем) цiн пiд час бiржових торгiв на конкретну позицiю товару, що зафiксована бiржовим маклером.

5.6.

Котирувальна цiна - це цiна, визначена котирувальною комiсiєю бiржi шляхом аналiзу цiн бiржових угод, цiн продавцiв, цiн покупцiв на пiдставi єдиних критерiїв та спецiальних методiв. Розрiзняють котирування офiцiйне та позаофiцiйне (довiдкове).

5.7.

Котирування офiцiйне проводиться по вiдношенню щодо цiн бiржових угод на визначенi бiржею групи сiльськогосподарської продукцiї стандартної якостi з єдиним базисом поставки пiсля кожного бiржового торгу. Процес визначення офiцiйної котирувальної цiни передбачає об'єктивну оцiнку коливань цiн протягом бiржового дня.

5.8.

Котирування позаофiцiйне (довiдкове) проводиться на пiдставi аналiзу всiх цiн (попиту, пропозицiї, угод) з урахуванням оцiнки котирувальної комiсiї кон'юнктури попиту та пропозицiї за трьома напрямками:

- за цiнами продавцiв (котирувальна цiна пропозицiї);

- за цiнами покупцiв (котирувальна цiна попиту);

- за найбiльш типовою на бiржi в конкретний перiод часу цiною на конкретний вид (групу) товару (котирувальна цiна бiржi).

Довiдкове котирування може проводитися на пiдставi пiдсумкiв кiлькох бiржових торгiв.

5.9.

Данi котирування не можуть бути оскарженi членом бiржi та змiненi за рiшенням бiржового комiтету.

5.10.

Данi офiцiйного котирування сповiщаються на бiржi наступного понедiлка пiсля проведення торгiв.

5.11.

Рiшенням котирувальної комiсiї бiржа має право встановлювати граничнi рiвнi коливання цiн на товари, що офiцiйно котируються на бiржi, вiдхилення вiд яких дає пiдставу для припинення торгу по даному виду товару.

5.12.

Рiвень цiн для закупiвлi сiльськогосподарської продукцiї та продовольства на державнi потреби повинен визначатися з урахуванням середньозважених цiн за результатами попереднiх торгiв.

VI.БIРЖОВI ОПЕРАЦIЇ ТА БIРЖОВI УГОДИ
 
6.1.

Бiржовою операцiєю визнається угода, що вiдповiдає умовам визначених статтею 15 Закону України "Про товарну бiржу".

6.2.

Пiд час бiржових торгiв можуть бути укладенi угоди, що пов'язанi з:

- негайною (вiд 1 до 30 днiв) взаємною передачею прав та обов'язкiв щодо до реальної сiльськогосподарської продукцiї (спотова угода);

- вiдстроченою (вiд 30 до 360 днiв) взаємною передачею прав та обов'язкiв щодо реальної сiльськогосподарської продукцiї (форвардна угода);

- взаємною передачею прав та обов'язкiв щодо стандартного контракту (ф'ючерсна угода);

- поступкою прав на майбутню передачу чи набуття прав i обов'язкiв щодо реального товару або стандартного контракту (опцiонна угода).

Iншi види угод щодо бiржової сiльськогосподарської продукцiї, контрактiв чи прав вводяться бiржею за погодженням з Мiнсiльгосппродом.

6.3.

Стандартним контрактом на бiржовий товар є контракт, в якому кiлькiсть, якiсть, базис поставки та строки виконання є стандартними. Єдиною змiнною величиною стандартного контракту є цiна, що визначається в процесi бiржового торгу.

Правила бiржової торгiвлi стандартними контрактами затверджуються додатково.

6.4.

Бiржова угода умовно проходить два етапи укладення. Перший - починається з оголошення бiржовим маклером, що веде торги, пропозицiї продавця, i закiнчується в момент оголошення ним реєстрацiйного номера покупця та цiни продажу, одночасно брокери-покупцi та -продавцi пiдтверджують пiдписами на тiкетах згоду на купiвлю та продаж. На другому етапi угода оформляється письмово бiржовим контрактом, що пiдписується брокером-покупцем i -продавцем та уповноваженою особою бiржi.

Бiржовий контракт має включати в собi положення щодо прав i обов'язкiв з митного оформлення експорту продукцiї. Зазначенi положення можна викласти i окремим протоколом як додаток до контракту.

6.5.

Бiржова угода вступає в дiю з моменту її пiдписання обома сторонами.

VII.МIСЦЕ ПРОВЕДЕННЯ ТОРГIВ
 
7.1.

Мiсцем проведення торгiв є торговий зал бiржi. Бiржа визначає мiсце в торговому залi для торгiв окремими групами сiльськогосподарської продукцiї. Змiна кiлькостi та розмiщення нових мiсць визначається не пiзнiше нiж за десять днiв до початку торгiв. Iнформацiя про це оприлюднюється у триденний строк.

7.2.

Днi та час початку бiржових торгiв визначаються бiржею. Змiна розпорядку повiдомляється бiржею учасникам у вiдповiдностi iз п. 7.1 цих Правил.

VIII.ПОРЯДОК ПIДГОТОВКИ ТА ПРОВЕДЕННЯ БIРЖОВИХ ТОРГIВ
 
8.1.

Заявки на купiвлю чи продаж реальної сiльськогосподарської продукцiї подаються брокерами на бiржу до початку торгiв. Форму заявки, час та спосiб подачi визначає бiржа.

8.2.

Одночасно iз заявкою брокер зобов'язаний надати такi документи:

8.2.1. - на продаж:

а) довiдку сертифiкованого складу про наявнiсть заявленої кiлькостi сiльськогосподарської продукцiї;

б) сертифiкат якостi незалежної iнстанцiї по контролю якостi сiльськогосподарської продукцiї;

8.2.2. - на купiвлю - документ про оплату бiржi гарантiйного внеску.

8.3.

Бiржа має право вимагати вiд покупця документи, що пiдтверджують наявнiсть на його рахунку в банку необхiдних коштiв, чи гарантiю оплати вiд банку.

8.4.

У заявцi обов'язково вказується строк її дiї. Продовження строку дiї чи зняття заявки, а також змiна iнформацiї брокером проводиться письмово в строки, встановленi бiржею згiдно з п.8.1 цих Правил.

8.5.

На основi заявок формується бюлетень продажу та купiвлi на даний бiржовий торг, позицiї якого є пiдставою для оголошення iнформацiї маклером, що веде торги.

8.5.1. Бюлетень формується за групами сiльськогосподарської продукцiї, найменуваннями та за принципом зниження цiн.

8.5.2. Реквiзитами бюлетеня може бути найменування, якiсна характеристика, кiлькiсть, цiна, мiсцезнаходження сiльськогосподарської продукцiї або мiсце поставки, умови оплати.

8.5.3. Бюлетень за форвардними пропозицiями формується аналогiчно бюлетеню по спотовому продажу та додатково розподiляється за строком виконання.

8.6.

Цiни на продукцiю приймаються за базисом поставки. Бюлетень формується з врахуванням базису поставки.

8.7.

Бiржа зобов'язана за добу до торгiв пiдтвердити отримання заявки вiд брокера. У разi вiдхилення вiд iнформацiї його заявки брокер повинен негайно оповiстити про це бiржу.

8.8.

Бюлетень заявок на продаж надається брокерам бiржею за 2 години до початку торгiв.

8.9.

Торги проводяться у валютi України.

IX.ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ БIРЖОВИХ ТОРГIВ ПО РЕАЛЬНОМУ ТОВАРУ
 
9.1.

Реєстрацiя учасникiв торгiв на допуск в торговий зал регламентуються бiржею.

9.2.

Торги реальною сiльськогосподарською продукцiєю з негайною поставкою проводяться за таким регламентом:

9.2.1. Бiржовий маклер, що веде торги, оголошує початок бiржового торгу, пiсля чого послiдовно називає номер позицiї згiдно з бюлетенем продажу даного бiржового дня.

9.2.2. Брокер-продавець пiднiмає реєстрацiйний номер, що пiдтверджує його присутнiсть в залi. При вiдсутностi продавця позицiя, яку вiн заявив, знiмається з торгiв.

9.2.3. Брокер-покупець сповiщає про готовнiсть купити товар за цiєю позицiєю бюлетеня за оголошеною цiною пiдняттям реєстрацiйного номера. Якщо iнших покупцiв немає, угода вважається укладеною пiсля оголошення маклера: позицiя N_______ за цiною ___________ продана брокеру N__________. Iнформацiя про продану позицiю висвiтлюється на табло.

9.2.4. Якщо покупцiв виявиться бiльше одного, мiж брокерами проводиться конкурентний торг на збiльшення. Брокер-покупець, який запропонував найбiльшу цiну, вважається стороною угоди.

9.2.5. Якщо покупцiв на оголошену позицiю за стартовими умовами не виявлено, брокер-продавець може запропонувати зниження цiни. При виявленнi покупця маклер фiксує цiну продажу i оголошує продаж позицiї. Якщо пiсля запропонованої зниженої цiни продавець не виявляється, позицiя знiмається з торгiв.

9.2.6. У випадку, коли пiд час зниження цiни виявиться бiльш одного покупця, проводиться конкурентний торг на збiльшення цiни за процедурою згiдно з п. 9.2.4 цих Правил.

9.2.7. При вiдсутностi попиту на позицiю брокер-покупець може запропонувати продавцю змiнити умови продажу. Якщо брокер-продавець згоден, угода укладається на запропонованих умовах. Право вибору сторони угоди мiж брокером-покупцем, який згоден на купiвлю позицiї згiдно iз заявкою, i брокером-покупцем, що запропонував бiльш високу цiну, але лише на частину заявленої партiї, має брокер-продавець.

9.2.8. Брокери, що уклали угоду, пiдписують тiкет, в якому вказуються данi торгiв, позицiя бюлетеня, кiлькiсть, цiна, реєстрацiйний номер брокера, та здають його реєстратору. Непiдписання тiкету є порушенням Правил.

9.2.9. Пiсля оголошення всiх позицiй бюлетеня на продаж маклер надає можливiсть брокерам для заяв та пропозицiй, що мають вiдношення до змiсту торгiв або їх процедури. Пiсля цього оголошується бюлетень на купiвлю, причому брокер, що виконав своє замовлення на купiвлю пiд час торгiв за бюлетенем на продаж, може зняти свою позицiю тiльки в обсязi укладених угод.

9.3.

Торги реальним товаром з вiдстроченою поставкою проводяться за регламентом, передбаченим п. 9.2 цих Правил, по кожному мiсяцю виконання поставки.

9.4.

Бiржовий маклер пiсля оголошення всiх позицiй бюлетеня при необхiдностi може зробити офiцiйнi повiдомлення бiржi, потiм закриває торги. Учасники бiржових торгiв, що уклали угоди, запрошуються до бiржових реєстраторiв для оформлення бiржового контракту.

9.5.

Бiржовий комiтет i представник органу, уповноваженого формувати та використовувати державнi iнтервенцiйнi запаси (ресурси) сiльськогосподарської продукцiї, сировини i продовольства, мають право оперативного втручання у хiд ведення торгiв, якщо цiни бiржових угод протягом дня рiзко пiдвищуються або знижуються, а також має мiсце невiрна iнформацiя, яка негативно впливає на них.

9.6.

Протягом встановленого бiржею термiну бiржа видає пiдсумковий бюлетень результатiв торгiв та оприлюднює його на iнформацiйному стендi.

9.7.

Пiд час проведення торгiв та перебування на бiржi учасники торгiв i службовцi бiржi зобов'язанi виконувати Правила поведiнки i дiлової етики, що затвердженi бiржею.

X.ПОРЯДОК РЕЄСТРАЦiЇ ТА ОФОРМЛЕННЯ УГОД
 
10.1.

Угода, укладена на бiржових торгах, повинна бути зареєстрована та оформлена як бiржовий контракт.

Бiржовий контракт має включати в собi положення щодо прав, обов'язкiв i вiдповiдальностi з митного оформлення експорту продукцiї, якi не суперечать укладеному бiржовим посередником - членом бiржi - договору на брокерське обслуговування продавця цiєї продукцiї. Зазначенi положення можна викласти i окремим протоколом як додаток до контракту.

10.2.

Данi пiдписаних брокером тiкетiв зiставляються з даними реєстратора про покупця, продавця, кiлькiсть товару та цiну укладених угод. У випадку розбiжностi даних тiкету з даними реєстратора рiшення про умови угоди приймає маклер, що вiв торги.

10.3.

Брокери зобов'язанi пiдписати контракт, а бiржа його зареєструвати не пiзнiше наступного за укладенням угоди робочого дня. При пiдписаннi контракту брокер зобов'язаний надати договори, на пiдставi яких вiн дiяв в iнтересах третiх осiб. Несвоєчасне пiдписання контракту визначається як вiдмова вiд оформлення угоди.

10.4.

Бiржовому контракту присвоюється реєстрацiйний номер, його форма та змiст затверджуються бiржею. Контракт пiдписується брокерами, уповноваженими особами бiржi та засвiдчується печаткою бiржi. Контракт оформляється в трьох примiрниках: по одному для кожної iз сторiн угоди i один - для архiвного зберiгання на бiржi. За поданням сторiн бiржа може видавати завiренi копiї контракту.

В разi укладення бiржового контракту, однiєю iз сторiн якого виступає покупець - нерезидент України, оригiнали продавця i бiржi гасяться уповноваженою бiржею особою штампом або надписом "Копiя". Пiдставою для митного оформлення експорту продукцiї є тiльки оригiнал покупця.

10.5.

iнформацiя щодо оформлених контрактiв вноситься в журнал реєстрацiї контрактiв.

10.6.

За реєстрацiю укладеної угоди бiржа може встановлювати реєстрацiйний збiр, що не може перевищувати 0,5 вiдсоткiв суми угоди з обох сторiн, з урахуванням всiх податкiв, якi встановленi на територiї України. Бiржа самостiйно визначає сторону або сторони, що оплачують державне мито за реєстрацiю угоди згiдно з Декретом Кабiнету Мiнiстрiв України "Про державне мито".

10.7.

В разi вiдсутностi у бiржовому контрактi вiдомостей щодо прав, зобов'язань та вiдповiдальностi митному оформленню експорту продукцiї, декларування може виконати тiльки продавець цiєї продукцiї самостiйно або через митного брокера.

В разi вiдсутностi положень щодо митного оформлення експорту продукцiї у договорi на брокерське обслуговування продавця сiльгосппродукцiї, при вiдмовi продавця взяти участь в зовнiшньоекономiчному оформленнi вiдповiдальнiсть за наслiдки несе бiржовий посередник, який уклав договiр на брокерське обслуговування продавця.

10.8.

При оформленнi бiржового контракту, стороною (сторонами) якого є нерезидент (нерезиденти) України цiна бiржової угоди зазначається в iноземнiй валютi. Перерахування здiйснюється за курсом НБУ на день проведення торгiв.

Розрахунки за цими контрактами здiйснюються в iноземнiй валютi.

XI.РОЗIРВАННЯ УГОД ТА ВИЗНАННЯ ЇХ НЕДIЙСНИМИ
 
11.1.

Розiрвання бiржових угод не допускається, крiм випадкiв, що передбаченi чинним законодавством України та цими Правилами.

11.2.

Угода, що зареєстрована на бiржi, визнається розiрваною в таких випадках:

- за рiшенням бiржового арбiтражу;
- за рiшенням судових органiв;
- за погодженням сторiн.

11.3.

Порядок претензiйного врегулювання спорiв визначається чинним законодавством України та мiжнародними угодами.

Правила та порядок розгляду спорiв, кiлькiсть суддiв та персональний склад бiржового арбiтражу пiдлягають затвердженню рiшенням загальних зборiв членiв бiржi.

11.4.

У випадку розiрвання контракту сторони зобов'язанi сповiстити про це бiржу не пiзнiше 10 днiв з дня розiрвання контракту.

11.5.

В разi розiрвання угоди або визнання її недiйсною бiржа зобов'язана сповiстити про це Пункт реєстрацiї угод митними органами України протягом наступного дня пiсля отримання зазначеної iнформацiї.

XII.РОЗРАХУНКИ ТА ГАРАНТIЇ ВИКОНАННЯ БIРЖОВИХ КОНТРАКТIВ
 
12.1.

Для забезпечення надiйностi розрахункiв за спотовими угодами з реальним товаром Продавець i Покупець вносять гарантiйний внесок, розмiр якого не може бути меншим 0,5 вiдсоткiв вiд суми заявки. Гарантiйний внесок за форвардними угодами не може бути нижчим, нiж 0,5 вiдсоткiв, помножених на кiлькiсть мiсяцiв до виконання контракту.

12.2.

У випадку вiдмови покупця вiд оплати або закiнчення термiну оплати контракту гарантiйний внесок, за винятком обов'язкових платежiв бiржi, направляється на користь продавця.

12.3.

Брокеру-учаснику торгiв, що не уклав угод пiд внесений гарантiйний внесок, вiн повертається бiржею не пiзнiше 3-х днiв пiсля закiнчення строку дiї заявки.

12.4.

Оплата бiржових контрактiв проводиться через бiржу до виконання контракту як продавцем, так i покупцем. Пiдставою для перерахування вартостi контракту продавцю є акт прийняття-здавання зазначеного в контрактi сiльськогосподарської продукцiї за кiлькiстю i якiстю, пiдписаний покупцем та продавцем, або письмова згода покупця на передплату.

12.5.

У випадку ненадання бiржi акта прийняття-здавання в строки, зазначенi в контрактi, кошти, що надiйшли вiд платника, повертаються йому бiржею протягом 2-х робочих днiв.

12.6.

При надходженнi заяви вiд продавця про порушення покупцем умов контракту бiржа може затримати на своєму рахунку гарантiйний внесок та прийняти рiшення протягом п'яти робочих днiв про порядок вирiшення спору.

12.7.

У випадку невиконання контракту винна сторона сплачує штраф у встановленому бiржовим комiтетом (радою бiржi) розмiрi на користь бiржi та сторони, що потерпiла.

12.8.

Визнання бiржової угоди недiйсною внаслiдок порушення цих Правил однiєю iз сторiн не звiльняє порушника вiд сплати реєстрацiйного збору бiржi.

XIII.ВIДПОВIДАЛЬНIСТЬ ЗА ПОРУШЕННЯ ТИПОВИХ ПРАВИЛ
 
13.1.

Керiвники бiржi несуть вiдповiдальнiсть за будь-яке порушення цих Правил в порядку, що визначений положенням про структурнi пiдроздiли бiржi та посадовими iнструкцiями.

13.2.

За порушенням цих Правил можуть застосовуватись санкцiї у випадках:

а) надання документiв, що мiстять недостовiрну iнформацiю;

б) неоплати оформленого бiржового контракту;

в) перешкодження веденню торгiв;

г) неявки на торги брокера, що подав заявку.

Цей перелiк може бути змiнено або доповнено рiшенням керiвних органiв бiржi.

13.3.

До учасникiв торгiв можуть застосовуватись такi санкцiї:

а) попередження про неналежну поведiнку;

б) випровадження iз залу торгiв з одночасним зняттям заявки з торгiв;

в) позбавлення права участi в бiржових торгах протягом певного часу або постiйно (дисквалiфiкацiя);

г) вiдмова в реєстрацiї на даний бiржовий торг;

д) штраф;

ж) призупинення або позбавлення членства на бiржi.

13.4.

За вимогою учасника торгу йому повинна бути видана офiцiйна довiдка про застосування санкцiй.

XIV.РОЗГЛЯД СПОРIВ, ЩО ВИНИКАЮТЬ IЗ БIРЖОВИХ ТОРГIВ
 
14.1.

Спори, що виникають в процесi виконання Правил бiржової торгiвлi, вирiшуються залежно вiд компетенцiї - дирекцiєю, бiржовим комiтетом, бiржовим арбiтражем, загальними зборами членiв бiржi.

XV.ПРАВИЛА ПОВЕДIНКИ ЧЛЕНIВ БIРЖI ТА УЧАСНИКIВ ТОРГIВ
 
15.1.

Нормативними документами бiржi повинно бути передбачено, що поведiнка брокерiв та працiвникiв бiржi повинна вiдповiдати нормам дiлової етики, якi необхiднi для пiдтримання доброї репутацiї бiржi.

15.2.

Бiржа має здiйснювати контроль за дiяльнiстю членiв бiржi i брокерiв, правомiрнiстю їх бiржових операцiй та станом платоспроможностi, для чого затверджує змiст та перiодичнiсть подання бiржi вiдповiдних звiтiв.

15.3.

Регламент бiржi повинен мiстити вимоги до членiв бiржi:

- додержуватись при укладеннi договорiв з клiєнтами типових форм, що виробленi бiржею;

- оперативно забезпечувати клiєнтiв iнформацiєю та вести вiд їх iменi розрахунки за угодами;

- уникати злиття iнтересiв члена бiржi та його клiєнта;

- виконувати доручення клiєнта найкращим чином;

- забезпечити у випадку наявностi у члена бiржi грошових коштiв чи власностi клiєнта достатнiй їх захист, вiдокремлення їх вiд власного майна;

- оперативно i вiрно вести справи за претензiями клiєнта;

- мати достатнi фiнансовi ресурси для покриття зобов'язань своєї фiрми.

15.4.

Бiржа зобов'язана передбачити санкцiї аж до виключення з числа членiв бiржi за наступнi днi:

- порушення Правил та розпоряджень бiржi, що стосуються поведiнки або комерцiйної дiяльностi членiв, чи порушення будь-якої угоди, договору з бiржею;

- шахрайство, безвiдповiдальна поведiнка, несумiсна з принципами справедливої торгiвлi, та невиконання зобов'язань, особливо платiжних;

- здiйснення фiктивних угод чи видача розпоряджень, доручень брокеру на купiвлю або продаж, якi при їх виконаннi не передбачають змiни володiння власнiстю;

- неправдивi вiдомостi, що наданi при вступi у члени бiржi;

- будь-якi дiї, що завдають шкоди iнтересам чи благополуччю бiржi;

- нездатнiсть чи вiдмова в наданнi облiкових книг i документiв, в тому числi по укладених угодах, за вимогою бiржi, неявка брокера або члена бiржi за її викликом;

- спроби вимагання, визначення нереальних цiн та комiсiйних винагород, торгiвля всупереч розпорядженням та намiрам клiєнтiв, манiпулювання цiнами та спроби монополiзацiї ринку через скупку товарiв, видача неправдивої iнформацiї про ринок, торгiвля або передача товару вiд свого iменi за рахунок клiєнта без його дозволу, невиконання рiшень бiржового арбiтражу.

Бiржа зобов'язана передбачити заборону таких практичних дiй:

- розкриття чи розголошення розпорядження, доручення брокеру в будь-який час, торгiвля проти чи на боцi iншого контрагента з урахуванням розпорядження розголошеного i сповiщеного члену бiржi внаслiдок його близьких вiдносин з клiєнтом;

- торгiвля з самим собою без переходу права власностi;

- приховування, придержування членом бiржi вiд вiдкритого ринку будь-якого розпорядження (доручення) на угоду чи їх частини для зручностi iншого члена;

- купiвля або продаж як засiб примирення, надання послуги, купiвля або продаж одночасно по заздалегiдь узгодженiй цiнi;

- торгiвля брокером за власний рахунок по цiнi ринку або по запропонованiй клiєнтом цiнi до виконання розпорядження клiєнта;

- невиконання вимоги переконатися в точностi реєстрацiї працiвниками бiржi цiни угоди;

- порушення черговостi виконання замовлень клiєнтiв, що мають рiвнi умови.


Главная страница...
 

© Универсальная биржа "Украина", Харьков