Logo
 
  
 
Справочник

Главная страница...    Законы, постановления ...
 
ПОСТАНОВА
Про активiзацiю дiяльностi бiржового ринку продукцiї агропромислового комплексу та необхiдних для його потреб матерiально-технiчних ресурсiв

вiд 19 жовтня 1999 р. № 1928,
iз змiнами i доповненнями, внесеними постановами Кабiнету Мiнiстрiв України
вiд 2 червня 2000 року № 884, вiд 24 липня 2000 року № 1152

Кабiнет Мiнiстрiв України ПОСТАНОВЛЯЄ:

1.

Установити, що закупiвля сiльськогосподарської продукцiї та продовольства для державних потреб, їх реалiзацiя з державних ресурсiв i з державного резерву, а також поставка пiдприємствам агропромислового комплексу матерiально-технiчних ресурсiв, що придбаваються за рахунок коштiв державного бюджету, здiйснюється лише через товарнi бiржi за кошти.

2.

Покласти на Мiнiстерство аграрної полiтики функцiї щодо:

координацiї дiяльностi центральних i мiсцевих органiв виконавчої влади з питань органiзацiї та регулювання бiржового ринку продукцiї агропромислового комплексу та необхiдних для його потреб матерiально-технiчних ресурсiв (далi - бiржовий ринок);

затвердження правил випуску та обiгу товарних деривативiв у сферi бiржового ринку, що стосуються товарних базових активiв;

сприяння учасникам бiржового ринку в мiжнароднiй бiржовiй дiяльностi;

iнформування разом з Нацiональною асоцiацiєю бiрж України учасникiв бiржового ринку про результати бiржових торгiв, а також про рiвнi цiн, що складаються на них, з метою їх використання як орiєнтовних пiд час укладання сiльськогосподарськими товаровиробниками та iншими суб'єктами господарювання прямих договорiв купiвлi-продажу;

координацiї роботи з пiдготовки фахiвцiв бiржового ринку.

3.

Мiнiстерству аграрної полiтики разом з Нацiональною асоцiацiєю бiрж України подавати щомiсяця Кабiнетовi Мiнiстрiв України перелiк товарних бiрж, якi отримали висновок про їх вiдповiднiсть вимогам щодо укладання та реєстрацiї угод купiвлi-продажу зерна з метою подальшого експортування, угод купiвлi-продажу сiльськогосподарської продукцiї та продовольства для державних та регiональних потреб, їх реалiзацiї з державних ресурсiв i з державного резерву та угод поставки пiдприємствам агропромислового комплексу матерiально-технiчних ресурсiв, якi придбаваються за рахунок коштiв державного бюджету.

4.

Рекомендувати Нацiональнiй асоцiацiї бiрж України разом з Мiнiстерством аграрної полiтики, Мiнiстерством економiки, Мiнiстерством фiнансiв та Державною податковою адмiнiстрацiєю затвердити i у мiсячний термiн зареєструвати у Мiнiстерствi юстицiї положення про порядок здiйснення через бiржовий товарний ринок контрактiв зустрiчних поставок сiльськогосподарської продукцiї та продовольства i матерiально-технiчних ресурсiв.

5.

Пенсiйному фонду та Державнiй податковiй адмiнiстрацiї реалiзацiю сiльськогосподарської продукцiї та продовольства, що надходять вiд сiльськогосподарських товаровиробникiв у рахунок погашення заборгованостi iз сплати збору на обов'язкове державне пенсiйне страхування (крiм тiєї, яка використовується сiльськогосподарськими пiдприємствами для виплати пенсiй в натуральнiй формi) та погашення податкової заборгованостi, проводити лише через товарнi бiржi, перелiк яких затверджується вiдповiдно до пункту 3 цiєї постанови.

6.

Дозволити сiльськогосподарським товаровиробникам зараховувати у 1999 роцi на спецiальний рахунок "Урожай-99" та в наступнi роки на аналогiчний рахунок без обмежень кошти вiд продажу сiльськогосподарської продукцiї та продовольства через бiржовий ринок за умови використання цих коштiв для придбання матерiально-технiчних ресурсiв та проведення розрахункiв за енергоносiї.

Просити Нацiональний банк вiдкривати щороку сiльськогосподарським товаровиробникам спецiальний рахунок.

7.

Рекомендувати Радi мiнiстрiв Автономної Республiки Крим, обласним, Київськiй та Севастопольськiй мiським державним адмiнiстрацiям:

здiйснювати закупiвлю сiльськогосподарської продукцiї та продовольства для регiональних потреб, їх реалiзацiю з регiональних ресурсiв, а також поставку пiдприємствам агропромислового комплексу матерiально-технiчних ресурсiв, що придбаваються за рахунок коштiв мiсцевих бюджетiв через товарнi бiржi, перелiк яких затверджується вiдповiдно до пункту 3 цiєї постанови;

не допускати обмежень руху, у тому числi для поставок на експорт, сiльськогосподарської продукцiї та продовольства, закуплених суб'єктами господарювання (включаючи нерезидентiв).

8.

Контроль за виконанням цiєї постанови покласти на Вiце-прем'єр-мiнiстра України Гладiя М. В.

Прем'єр-мiнiстр України
В. ПУСТОВОЙТЕНКО


Главная страница...
 

© Универсальная биржа "Украина", Харьков