Logo
 
  
 
Справочник

Главная страница...    Законы, постановления ...
 
Указ Президента України
Про заходи щодо забезпечення формування та функцiонування аграрного ринку

вiд 6 червня 2000 р. № 767/2000

З метою прискорення формування iнфраструктури аграрного ринку, створення умов для надiйного ресурсного забезпечення виробництва i реалiзацiї сiльськогосподарської продукцiї та продовольства, сприяння розвитку пiдприємництва в аграрному секторi економiки постановляю:

1. Радi мiнiстрiв Автономної Республiки Крим, обласним, Київськiй та Севастопольськiй мiським, районним державним адмiнiстрацiям забезпечити до кiнця 2000 року здiйснення в межах повноважень, визначених законодавством, органiзацiйних заходiв щодо створення:

у сiльських населених пунктах - мережi пунктiв заготiвлi сiльськогосподарської продукцiї, кредитних спiлок, а також сiльськогосподарських обслуговуючих кооперативiв, iнших суб'єктiв господарювання, що здiйснюватимуть переробку i реалiзацiю сiльськогосподарської продукцiї, забезпечення сiльськогосподарських товаровиробникiв матерiально-технiчними ресурсами;

у кожному районi - торгових домiв, оптово-роздрiбних магазинiв фiрмової торгiвлi пiдприємств, що виробляють мiнеральнi добрива, засоби захисту рослин, пально-мастильнi матерiали, запаснi частини для сiльськогосподарської та iншої технiки, сiльськогосподарський iнвентар тощо;

в Автономнiй Республiцi Крим, областях, мiстах з кiлькiстю населення понад 100 тисяч чоловiк - мережi пiдприємств, що здiйснюватимуть оптову торгiвлю сiльськогосподарською продукцiєю (оптовi продовольчi ринки, постiйно дiючi ярмарки-виставки, аукцiони живої худоби з використанням iснуючої виробничої бази племiнних, вiдгодiвельних та м'ясопереробних пiдприємств тощо);

у мiстах i селищах - мережi пiдприємств, що здiйснюватимуть роздрiбну торгiвлю сiльськогосподарською продукцiєю та продовольством, у тому числi магазинiв фiрмової торгiвлi i торговельних центрiв (комплексiв).

2. Кабiнету Мiнiстрiв України розробити у тримiсячний строк та передбачити запровадження, починаючи з 2001 року, механiзму забезпечення прозоростi аграрного ринку та державної пiдтримки за рахунок бюджетних коштiв доходiв сiльськогосподарських товаровиробникiв, одержаних вiд реалiзацiї за грошовi кошти сiльськогосподарської продукцiї на товарних бiржах та аукцiонах, а також пiдприємствам переробної промисловостi.

 

3. Кабiнету Мiнiстрiв України, Радi мiнiстрiв Автономної Республiки Крим, обласним, Київськiй та Севастопольськiй мiським, районним державним адмiнiстрацiям у межах повноважень, визначених законодавством:
1) вжити заходiв щодо:

забезпечення, починаючи з червня 2000 року, закупiвлi сiльськогосподарської продукцiї та продовольства для державних i регiональних потреб, реалiзацiї цiєї продукцiї та продовольства з державного резерву, державних i регiональних ресурсiв лише на конкурентних засадах (на товарних бiржах, аукцiонах тощо);

збiльшення, починаючи з червня 2000 року, обсягiв купiвлi сiльськогосподарської продукцiї на бiржовому товарному ринку за форвардними контрактами, якi б передбачали забезпечення виконання зобов'язань та вiдповiдальнiсть за їх порушення;

створення та забезпечення функцiонування, починаючи з червня 2000 року, iнформацiйної системи для надання заiнтересованим пiдприємствам, установам, органiзацiям та населенню iнформацiї про стан та тенденцiї розвитку аграрного ринку, результати бiржових торгiв, дослiджень i аналiзу цього ринку;

забезпечення неухильного додержання законодавства про обмеження монополiзму та недопущення недобросовiсної конкуренцiї в пiдприємницькiй дiяльностi, в тому числi недопущення втручання, крiм випадкiв, передбачених законодавством, органiв виконавчої влади у господарську дiяльнiсть пiдприємцiв, неправомiрної заборони реалiзацiї сiльськогосподарської продукцiї, обмеження роздрiбних цiн на сiльськогосподарську продукцiю та харчовi продукти;

2) здiйснити органiзацiйнi заходи з метою:

активiзацiї роботи установ банкiв щодо збiльшення обсягiв фiнансових ресурсiв, якi спрямовуються на кредитування пiдприємств агропромислового комплексу та пiдприємств, що здiйснюють їх матерiально-технiчне забезпечення, а також роботи страховикiв щодо страхування майнових iнтересiв зазначених установ i пiдприємств;

залучення об'єднань пiдприємств агропромислового комплексу, спiлок споживчих товариств, громадських професiйних органiзацiй до забезпечення прозоростi аграрного ринку, здiйснення контролю за паритетнiстю цiн;

використання матерiальної бази споживчої кооперацiї для забезпечення розвитку аграрного ринку;

3) запровадити на загальнонацiональних та регiональних каналах телебачення i радiомовлення, в газетi "Урядовий кур'єр", друкованих виданнях, засновниками яких є Рада мiнiстрiв Автономної Республiки Крим, обласнi, Київська та Севастопольська мiськi, районнi державнi адмiнiстрацiї, постiйне висвiтлення реалiзацiї заходiв, передбачених цим Указом, iнших заходiв iз забезпечення формування та функцiонування аграрного ринку.

4. Кабiнету Мiнiстрiв України:

1) у встановленому законодавством порядку забезпечити:

створення до 1 вересня 2000 року в Мiнiстерствi аграрної полiтики України системи монiторингу, аналiзу та прогнозування кон'юнктури аграрного ринку, збирання i поширення iнформацiї щодо рiвня цiн на сiльськогосподарську продукцiю та продовольство;

запровадження, починаючи з нового 2000/2001 навчального року, в навчальних програмах i планах професiйно-технiчних та вищих навчальних закладiв, що належать до сфери управлiння Мiнiстерства аграрної полiтики України, вивчення питань органiзацiї та функцiонування аграрного ринку;

спрощення порядку митного оформлення сiльськогосподарської продукцiї та продовольства, що перемiщуються через митний кордон України, з метою збiльшення обсягiв їх експорту;

удосконалення порядку укладання ф'ючерсних та опцiонних контрактiв з метою розширення практики їх застосування у сферi реалiзацiї сiльськогосподарської продукцiї на товарних бiржах;

розроблення заходiв щодо гармонiзацiї законодавства України з питань стандартизацiї у сферi виробництва i реалiзацiї сiльськогосподарської продукцiї та продовольства з нормами i принципами Свiтової органiзацiї торгiвлi;

запровадження форм статистичної звiтностi, якi забезпечували б вiдображення розвитку i функцiонування аграрного ринку;

2) подати у тримiсячний строк на розгляд Верховної Ради України пропозицiї з питань формування та функцiонування аграрного ринку, що потребують урегулювання законами України.

Президент України
Л.КУЧМА


Главная страница...
 

© Универсальная биржа "Украина", Харьков