Logo
 
  
 
Справочник

Главная страница...    Законы, постановления ...
 
ПОЛОЖЕННЯ
про порядок здiйснення через бiржовий товарний ринок контрактiв зустрiчних поставок сiльськогосподарської продукцiї i продовольства та матерiально-технiчних ресурсiв

ЗАТВЕРДЖЕНО
наказом Мiнiстерства аграрної полiтики України,
Мiнiстерства економiки України,
Мiнiстерства фiнансiв України,
Державної податкової адмiнiстрацiї України
вiд 26 квiтня 2000 р. № 52/63/90/221

Зареєстровано
в Мiнiстерствi юстицiї України 21 червня 2000 р. за № 363/4584

1.Загальнi положення
 
1.1.

Це Положення встановлює порядок пiдготовки i проведення бiржових торгiв, механiзм розрахункiв та гарантiї виконання укладених контрактiв на зустрiчнi поставки сiльськогосподарської продукцiї i продовольства та матерiально-технiчних ресурсiв для сiльськогосподарських товаровиробникiв i поширюється на товарнi бiржi, якi створенi згiдно iз Законом України "Про товарну бiржу", зареєстрованi, функцiонують згiдно з чинним законодавством та включенi до перелiку, затвердженого вiдповiдно до пункту 3 постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 19 жовтня 1999 р. № 1928 "Про активiзацiю дiяльностi бiржового ринку продукцiї агропромислового комплексу та необхiдних для його потреб матерiально-технiчних ресурсiв".

Для бiрж, не включених до вищенаведеного перелiку, Положення має рекомендацiйний характер.

1.2.

У цьому Положеннi термiн "контракт на зустрiчнi поставки" використовується у значеннi угоди, яка засвiдчує зобов'язання сторiн щодо взаємних поставок сiльськогосподарської продукцiї, продовольства та матерiально-технiчних ресурсiв рiвної вартостi та оформлюється двома бiржовими контрактами (два спотових або спотовий та форвардний). При цьому спотовi контракти - з термiном виконання до 30 днiв, форварднi - з термiном виконання вiд 30 до 360 днiв.

1.3.

Виконання контракту на зустрiчнi поставки шляхом укладення двох спотових бiржових контрактiв передбачає, що одна сторона - продавець сiльськогосподарської продукцiї чи продовольства згiдно зi спотовим бiржовим контрактом здiйснює поставку, а друга сторона - покупець сiльськогосподарської продукцiї чи продовольства, згiдно з цим самим контрактом, приймає товар та проводить розрахунки.

Кошти вiд виконання спотового бiржового контракту на продаж сiльськогосподарської продукцiї чи продовольства зараховуються на поточний рахунок продавця i використовуються ним на його розсуд або - на спецiальний рахунок "Урожай - ___" за умови використання цих коштiв для придбання матерiально-технiчних ресурсiв та проведення розрахункiв за енергоносiї.

1.4.

Виконання контракту на зустрiчнi поставки шляхом укладення спотового бiржового контракту та форвардного бiржового контракту передбачає, що одна сторона - продавець матерiально-технiчних ресурсiв згiдно зi спотовим бiржовим контрактом здiйснює поставку, а друга сторона - покупець матерiально-технiчних ресурсiв, згiдно з цим самим контрактом, приймає товар. Для здiйснення розрахункiв за спотовим бiржовим контрактом покупець матерiально-технiчних ресурсiв укладає з постачальником матерiально-технiчних ресурсiв форвардний бiржовий контракт рiвної вартостi на поставку сiльськогосподарської продукцiї чи продовольства.

1.5.

Пiдготовка та проведення бiржових торгiв сiльськогосподарською продукцiєю, продовольством та матерiально-технiчними ресурсами здiйснюються на бiржах згiдно iз Законом України "Про товарну бiржу", постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 19.10.99 № 1928 "Про активiзацiю дiяльностi бiржового ринку продукцiї агропромислового комплексу та необхiдних для його потреб матерiально-технiчних ресурсiв", Типовими правилами бiржової торгiвлi сiльськогосподарською продукцiєю, затвердженими наказом Мiнiстерства сiльського господарства та продовольства України, Мiнiстерства економiки України i Мiнiстерства фiнансiв України вiд 03.04.96 № 103/44/62 та зареєстрованими в Мiнiстерствi юстицiї України 16.04.96 за № 184/1209, цим Положенням, а також правилами бiржової торгiвлi i бiржового арбiтражу, що розробляються i приймаються кожною товарною бiржею, згiдно зi статтею 3 Закону України "Про товарну бiржу".

1.6.

Контракти на продаж сiльськогосподарської продукцiї i продовольства та купiвлю матерiально-технiчних ресурсiв можуть бути укладенi на одних бiржових торгах або на рiзних, iнтервал мiж якими встановлюється покупцем чи продавцем залежно вiд цiнової ситуацiї та товарної кон'юнктури, яка складається на бiржi.

1.7.

Угоди в межах зустрiчних поставок укладаються шляхом публiчного торгу. Цiною угоди є бiржова цiна, яка склалася на момент укладення угоди.

1.8.

При укладеннi контракту зустрiчних поставок сторони можуть домовитися про iншi види забезпечення зобов'язань.

2.
Порядок органiзацiї бiржової торгiвлi сiльськогосподарською продукцiєю, продовольством та матерiально-технiчними ресурсами на умовi "спот"
 
2.1.

Товаровиробник сiльськогосподарської продукцiї чи продовольства (далi - товаровиробник) подає на товарну бiржу (далi - бiржа) заявку на продаж сiльськогосподарської продукцiї чи продовольства i заявку на купiвлю матерiально-технiчних ресурсiв для забезпечення її виробництва.

2.2.

Товаровиробник для зарахування коштiв вiд продажу сiльськогосподарської продукцiї i продовольства через бiржовий товарний ринок може вiдкривати спецiальний рахунок "Урожай - __" за умови використання цих коштiв для придбання матерiально-технiчних ресурсiв та проведення розрахункiв за енергоносiї.

2.3.

Бiржа через бiржових посередникiв, якi беруть участь у торгах, забезпечує органiзацiйнi умови для укладення контракту на продаж сiльськогосподарської продукцiї чи продовольства та контракту на купiвлю матерiально-технiчних ресурсiв.

2.4.

Покупець сiльськогосподарської продукцiї чи продовольства перераховує кошти на поточний рахунок бiржi. Бiржа повiдомляє товаровиробника (продавця) про зарахування коштiв.

2.5.

Товаровиробник передає бiржi акт прийняття-здавання зазначеної у контрактi сiльськогосподарської продукцiї чи продовольства, пiдписаний покупцем i продавцем, що пiдтверджує факт поставки (передачi) товару покупцевi.

2.6.

Бiржа у дводенний термiн на пiдставi акта прийняття-здавання зазначеного в контрактi виду продукцiї направляє продавцевi кошти покупця, якi були зарахованi на поточний рахунок бiржi. Кошти для оплати сiльськогосподарської продукцiї чи продовольства направляються на розрахунковий рахунок товаровиробника або на спецiальний рахунок "Урожай - __".

2.7.

Покупець матерiально-технiчних ресурсiв (товаровиробник), на поточний рахунок або на спецiальний рахунок "Урожай - __" якого надiйшли кошти вiд продажу сiльськогосподарської продукцiї чи продовольства, дає доручення на купiвлю матерiально-технiчних ресурсiв та, у разi укладення угоди, перераховує кошти на поточний рахунок бiржi.

2.8.

Продавець здiйснює постачання матерiально-технiчних ресурсiв i передає бiржi акт прийняття-здавання зазначеного в контрактi виду продукцiї, що пiдтверджує факт поставки (передачi) товару покупцевi.

2.9.

Бiржа у дводенний термiн на пiдставi акта прийняття-здавання зазначеного в контрактi виду матерiально-технiчних ресурсiв направляє кошти на розрахунковий рахунок продавцю.

3.
Порядок здiйснення зустрiчних поставок з використанням коштiв мiсцевих бюджетiв
 
3.1.

Згiдно з пунктом 7 постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 19 жовтня 1999 р. № 1928 "Про активiзацiю дiяльностi бiржового ринку продукцiї агропромислового комплексу та необхiдних для його потреб матерiально-технiчних ресурсiв" Радi мiнiстрiв Автономної Республiки Крим, обласним, Київськiй та Севастопольськiй мiським державним адмiнiстрацiям рекомендовано здiйснювати закупiвлю сiльськогосподарської продукцiї та продовольства для регiональних потреб, їх реалiзацiю з регiональних ресурсiв, а також поставку пiдприємствам агропромислового комплексу матерiально-технiчних ресурсiв, що придбаваються за рахунок коштiв мiсцевих бюджетiв через товарнi бiржi, перелiк яких затверджується вiдповiдно до пункту 3 цiєї постанови.

3.2.

Товаровиробник подає до органiзацiї, яка вповноважена розподiляти кошти республiканського бюджету Автономної Республiки Крим та з мiсцевих бюджетiв (надалi - мiсцевi бюджети), заяву щодо видiлення коштiв для закупiвлi матерiально-технiчних ресурсiв, виходячи iз розрахункової собiвартостi та обсягiв виробництва сiльськогосподарської продукцiї.

3.3.

В органiзацiї, яка вповноважена розподiляти кошти з мiсцевих бюджетiв, розглядається заява товаровиробника, в якiй товаровиробник бере на себе зобов'язання реалiзовувати сiльськогосподарську продукцiю чи продовольство тiльки через бiржовий товарний ринок та виноситься рiшення про фiнансування.

3.4.

Бiржа на пiдставi представленого товаровиробником зернофуражного балансу та iнформацiї про рiвень цiн на бiржовому ринку сiльськогосподарської продукцiї i продовольства надає органiзацiї, яка вповноважена розподiляти кошти з мiсцевих бюджетiв, належним чином оформлений висновок про максимально можливi обсяги видiлення фiнансування цьому товаровиробнику.

3.5.

Органiзацiя, яка вповноважена розподiляти кошти з мiсцевих бюджетiв, приймає рiшення про фiнансування за наявностi таких документiв: розрахунку максимальної суми фiнансування; виписки з протоколу вищого органу управлiння товаровиробника (згiдно зi статутом пiдприємства) щодо рiшення про реалiзацiю сiльськогосподарської продукцiї чи продовольства тiльки через бiржовий товарний ринок до повернення наданих грошових сум; проекту договору застави до форвардного бiржового контракту, який оформлюється на момент укладення форвардного бiржового контракту.

3.6.

За умови виконання вищенаведеного, органiзацiя, яка вповноважена розподiляти кошти з мiсцевих бюджетiв, приймає рiшення про видiлення фiнансових ресурсiв для закупiвлi через бiржу заявлених матерiально-технiчних ресурсiв i надає бiржi виписку з рiшенням, що пiдтверджує згоду на видiлення коштiв цiльового призначення.

3.7.

Товаровиробник подає на бiржу заявку на купiвлю матерiально-технiчних ресурсiв за спотовим бiржовим контрактом та продаж сiльськогосподарської продукцiї чи продовольства майбутнього врожаю за форвардним бiржовим контрактом, а також договiр застави, який пiдтверджує повернення органiзацiї, яка вповноважена розподiляти кошти з мiсцевих бюджетiв, оплати за матерiально-технiчнi ресурси у випадку невиконання ним умов форвардного бiржового контракту щодо поставки сiльськогосподарської продукцiї чи продовольства.

3.8.

У договорi застави до форвардного бiржового контракту заставодавець пiдтверджує, що визначений предмет застави на момент пiдписання договору не є предметом застави за iншими договорами, жодним способом не вiдчужений, вiльний вiд боргiв, не є предметом спору, який передано до суду, пiд арештом не перебуває.

Права та обов'язки заставодавця та заставодержателя, а також порядок звернення стягнення на предмет застави i порядок вирiшення спорiв урегульовуються згiдно з чинним законодавством України.

3.9.

Бiржа через бiржових посередникiв забезпечує органiзацiйнi умови для укладення форвардних бiржових контрактiв на поставку сiльськогосподарської продукцiї майбутнього врожаю (без попередньої оплати з боку покупця) та спотових бiржових контрактiв на поставку матерiально-технiчних ресурсiв.

3.10.

Бiржа повiдомляє органiзацiю, яка вповноважена розподiляти кошти з мiсцевих бюджетiв, що спотовий бiржовий контракт на поставку матерiально-технiчних ресурсiв i форвардний бiржовий контракт на сiльськогосподарську продукцiю чи продовольство укладено.

Органiзацiя, яка вповноважена розподiляти кошти з мiсцевих бюджетiв, дає розпорядження на перерахування коштiв на поточний рахунок бiржi для наступних розрахункiв за укладеним спотовим бiржовим контрактом на постачання матерiально-технiчних ресурсiв.

3.11.

Бiржа повiдомляє продавця матерiально-технiчних ресурсiв про наявнiсть коштiв для оплати за спотовим бiржовим контрактом.

3.12.

Продавець матерiально-технiчних ресурсiв здiйснює постачання й передає бiржi акт прийняття-здавання зазначеного в контрактi товару, пiдписаний покупцем i продавцем, що пiдтверджує факт поставки (передачi) товару покупцевi.

3.13.

Бiржа у дводенний термiн направляє кошти на поточний рахунок продавця матерiально-технiчних ресурсiв.

3.14.

Покупець сiльськогосподарської продукцiї чи продовольства перераховує кошти на розрахунковий рахунок бiржi до початку поставки товару в термiни, визначенi в контрактi.

3.15.

Товаровиробник здiйснює постачання сiльськогосподарської продукцiї чи продовольства й передає бiржi акт прийняття-здавання зазначеного в контрактi товару, пiдписаний покупцем i продавцем, що пiдтверджує факт поставки (передачi) товару покупцевi.

3.16.

Бiржа у дводенний термiн пiсля пiдтвердження факту поставки сiльськогосподарської продукцiї направляє кошти, що надiйшли вiд покупця, на поточний рахунок органiзацiї, яка вповноважена розподiляти кошти з мiсцевих бюджетiв.

3.17.

Бiржа у дводенний термiн пiсля пiдтвердження факту поставки сiльськогосподарської продукцiї направляє кошти, що надiйшли вiд покупця, крiм коштiв, що були перерахованi органiзацiї, яка вповноважена розподiляти кошти з мiсцевих бюджетiв, на поточний рахунок продавця або спецiальний рахунок "Урожай - ___".

4.
Порядок здiйснення зустрiчних поставок при продажу сiльськогосподарської продукцiї чи продовольства за контрактами на умовi "форвард" та купiвлi матерiально-технiчних ресурсiв на умовi "спот"
 
4.1.

Товаровиробник подає на бiржу заявку на продаж сiльськогосподарської продукцiї майбутнього врожаю i заявку на купiвлю матерiально-технiчних ресурсiв для забезпечення її виробництва, вiдкриває спецiальний рахунок "Урожай - __" для зарахування коштiв вiд продажу сiльськогосподарської продукцiї i продовольства через бiржовий товарний ринок за умови використання цих коштiв для придбання матерiально-технiчних ресурсiв та проведення розрахункiв за енергоносiї.

4.2.

З метою забезпечення виконання умов форвардного бiржового контракту на поставку сiльськогосподарської продукцiї чи продовольства та повернення передоплати мiж товаровиробником i покупцем укладається договiр застави, який пiдтверджує повернення передоплати на випадок невиконання товаровиробником умов форвардного бiржового контракту на поставку сiльськогосподарської продукцiї чи продовольства. З цiєю метою товаровиробник оформлює й передає на бiржу договiр застави. Вартiсть договору застави вiдповiдає розмiру передоплати за контрактом на поставку (за спотовим бiржовим контрактом) матерiально-технiчних ресурсiв, з термiном його виконання не ранiше термiну закiнчення поставки сiльськогосподарської продукцiї чи продовольства за форвардним бiржовим контрактом.

4.3.

У договорi застави до форвардного бiржового контракту заставодавець передбачає, що визначений предмет застави на момент пiдписання договору не є предметом застави за iншими договорами, жодним способом не вiдчужений, вiльний вiд боргiв, не є предметом спору, який передано до суду, пiд арештом не перебуває.

Права та обов'язки заставодавця та заставодержателя, а також порядок звернення стягнення на предмет застави i порядок вирiшення спорiв урегульовуються згiдно з чинним законодавством України. Реалiзацiя заставного майна здiйснюється вiдповiдно до чинного законодавства.

4.4.

Бiржа за рахунок внескiв платоспроможних учасникiв торгiв може формувати самостiйно або спiльно зi страховою компанiєю гарантiйний бiржовий фонд (фiнансовий, товарний). При невиконаннi контракту гарантiйний бiржовий фонд у разi потреби оплачує за власний рахунок виконання гарантiйних зобов'язань учасникiв форвардної бiржової торгiвлi. Поповнюється гарантiйний фонд за рахунок реалiзацiї заставних зобов'язань (заставленого майна) боржника.

4.5.

Бiржа через бiржових посередникiв, якi беруть участь у торгах, забезпечує органiзацiйнi умови для укладення форвардного бiржового контракту на постачання сiльськогосподарської продукцiї майбутнього врожаю за умови внесення покупцем сiльськогосподарської продукцiї передоплати, яка зараховується на поточний рахунок бiржi.

4.6.

Для визначення обсягiв коштiв, достатнiх для закупiвлi матерiально-технiчних ресурсiв для виробництва сiльськогосподарської продукцiї, товаровиробник подає на бiржу зернофуражний баланс. Бiржа згiдно з iнформацiєю про прогнозну врожайнiсть сiльськогосподарської продукцiї та цiн бiржового ринку визначає максимальну суму можливої передоплати та доводить її до вiдома учасникiв торгiв.

4.7.

Бiржа через бiржових посередникiв, якi беруть участь у торгах, забезпечує органiзацiйнi умови для укладення спотового бiржового контракту на постачання матерiально-технiчних ресурсiв i забезпечує гарантiї сплати вартостi постачання матерiально-технiчних ресурсiв за рахунок передоплати покупця сiльськогосподарської продукцiї.

4.8.

Покупець сiльськогосподарської продукцiї чи продовольства протягом трьох банкiвських днiв перераховує кошти передоплати на поточний рахунок бiржi. Бiржа повiдомляє товаровиробника (продавця) про зарахування коштiв.

4.9.

Покупець матерiально-технiчних ресурсiв дає доручення бiржi за кошти, що надiйшли в рахунок передоплати, здiйснити купiвлю.

4.10.

Бiржа повiдомляє продавця матерiально-технiчних ресурсiв про зарахування коштiв.

4.11.

Продавець здiйснює постачання матерiально-технiчних ресурсiв i передає бiржi акт прийняття-здавання, пiдписаний покупцем i продавцем, що пiдтверджує факт поставки (передачi) товару покупцевi.

4.12.

Бiржа у дводенний термiн направляє кошти на поточний рахунок продавця матерiально-технiчних ресурсiв.

4.13.

Покупець сiльськогосподарської продукцiї чи продовольства перераховує кошти на поточний рахунок бiржi за винятком вартостi передоплати.

4.14.

Товаровиробник здiйснює постачання сiльськогосподарської продукцiї чи продовольства i передає бiржi акт приймання-здавання зазначеної у контрактi сiльськогосподарської продукцiї чи продовольства, що пiдтверджує факт поставки (передачi) товару покупцевi.

4.15.

Бiржа у дводенний термiн направляє кошти, крiм коштiв передоплати, на поточний рахунок або спецiальний рахунок "Урожай - ___", який вiдкритий для товаровиробника у порядку, передбаченому пунктом 3.17 цього Положення.

Начальник Департаменту розвитку пiдприємництва i iнфраструктури сiльськогосподарських ринкiв
П.Г. Ляшок


Главная страница...
 

© Универсальная биржа "Украина", Харьков